img-terms-of-use.jpg

Rättsligt meddelande

Denna webbplats (härefter “Webbplatsen”) publiceras av:

TEFAL - OBH NORDICA Group AB, Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg

Värd för denna Webbplats är:

EQUINIX France SAS, ett franskt Société par actions simplifiée à associé unique, med ett aktiekapital på 58 451 181,86 euros, med säte på 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis, Frankrike, registrerat med ett enskilt identifieringsnummer 429 840 853 i Handels- och företagsregistret i Bobigny.

Allmän information gällande driften av Webbplatsen

Webbplatsen tillhör TEFAL - OBH NORDICA Group AB, ett företag som är en del av Groupe SEB. Groupe SEB består av alla direkta eller indirekta dotterbolag till SEB S.A., med säte på 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 69130 Ecully, Frankrike. Tel: 0033 (0)4 72 18 18 18 Fax: 0033 (0)4 72 18 16 55


Allmänna användarvillkor

Gäller från och med 2018-01-01

 

Inledning

Denna Webbplats som återfinns på www.tefal.se (härefter “Webbplatsen”) gör det möjligt för besökare att se information som finns på Webbplatsen och eventuellt, om denna tjänst är aktiv på Webbplatsen, beställa varor och/eller tjänster i enlighet med de tillämpliga Allmänna försäljningsvillkoren.

Innan du besöker Webbplatsen, vänligen läs igenom dessa användarvillkor “Allmänna användarvillkor”), som beskriver de allmänna villkoren som gäller vid användandet av Webbplatsen.

Användarvillkoren utgör ett kontrakt mellan TEFAL - OBH NORDICA Group AB (härefter “vi”, “vår/våra”), och alla internetanvändare som går till, surfar på eller besöker Webbplatsen (härefter “du”, “din/ditt/dina”).

Godkännande av de Allmänna användarvillkoren

Genom att gå till och/eller att använda Webbplatsen godkänner du att följa dessa Allmänna användarvillkor och alla villkor som de innehåller eller som de refererar eller hänvisar till.

Vänligen använd inte Webbplatsen om du vägrar att följa alla eller delar av skyldigheterna eller villkoren som finns i dessa Allmänna användarvillkor.

Ändringar av Webbplatsen och Allmänna användarvillkor

Vi har rätt att emellanåt ändra hela eller delar av Webbplatsen och/eller dessa Allmänna användarvillkor utan förvarning. Du måste regelbundet läsa och kontrollera de Allmänna användarvillkoren så väl som de villkor som de refererar eller hänvisar till för att säkerställa att du är kontinuerligt informerad om de villkor som gäller dig.

Din fortsatta användning av Webbplatsen efter det att ändringar har genomförts i de Allmänna användarvillkoren eller på Webbplatsen är bekräftelse på att du accepterar dessa ändringar.

Immaterialrätt

Alla delar som utgör Webbplatsen, så som, men inte begränsat till, texter, fotografier, illustrationer, videor, ljud, designer/layouter, utseenden, strukturer, koncept, källkoder, oavsett om de är åtkomliga på Webbplatsen och/eller som transit via Webbplatsen ska vara vår exklusiva egendom.

Logotyperna och andra karakteristiska märken på Webbplatsen skyddas av varumärkeslag genom företag inom Groupe SEB. All form av reproducering, återgivning, anpassning, ändring, publicering, överlåtelse, förändring, införlivande med en annan webbplats, kommersiellt utnyttjande och/eller komplett eller partiell återanvändning av Webbplatsen eller av någon av de delar som den består av, oavsett process och oavsett vilket medium är strängt förbjudet.

Användare är ansvariga för all otillbörlig användning av Webbplatsen eller av dess innehåll och av den information som visas däri, som skulle innebära en överträdelse av immateriella rättigheter som kan straffas enligt alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, men inte begränsat till, alla upphovsrättsliga och andra immateriella rättigheter och förordningar.

All delvis eller fullständig representation och/eller reproducering och/eller utnyttjande av varumärkena ska utgöra en överträdelse av immateriella rättigheter som kan straffas enligt alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till, all varumärkeslagstiftning och -förordningar och andra immateriella rättigheter och förordningar. Det samma ska gälla alla databaser som finns på Webbplatsen, som skyddas av bestämmelserna i alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive, men inte begränsat till, alla databaslagar och förordningar. Användare är ansvariga för all reproducering av eller utvinning från Webbplatsen.

Bestämmelserna i dessa lagar och förordningar utesluter inte andra åtgärder mot personer ansvariga för otillbörligt användande av Webbplatsen eller dess innehåll.

Ansvar och åtkomst till Webbplatsen

Alla uppgifter, information och publiceringar som finns tillgängliga eller nedladdningsbara på Webbplatsen tillhandahålls i informativt syfte och behandlas som icke-exklusiva. Vi garanterar inte att informationen som tillhandahålls på Webbplatsen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Informationen som finns tillgänglig på Webbplatsen kan innehålla tekniska fel eller oriktigheter så väl som tryckfel. Denna information kan komma att ändras periodiskt och ändringarna ska inkorporeras i de nya versionerna av Webbplatsen.

Vi kan inte garantera att Webbplatsen är helt fri från avvikelser, fel eller buggar, inte heller att några av dessa kommer att korrigeras, eller att Webbplatsen kommer att fungera utan avbrott eller fel, och inte heller att den är kompatibel med alla sorters hårdvara.

Du bekräftar att du har kunskapen, resurserna och erfarenheten som krävs för att använda Webbplatsen. Du bekräftar även att du ansvarar helt och fullt för att dina uppgifter, din hårdvara och dina program, när du besöker Webbplatsen, är skyddade, säkra och riktiga.

Varken vårt företag eller några av företagen inom Groupe SEB ska vara ansvariga för några direkta eller indirekta skador som kan uppstå vid användning av Webbplatsen, innehållet på Webbplatsen eller andra delar som finns tillgängliga på de servrar som hyser Webbplatsen.

Vi ska när som helst, utan förhandsmeddelande, ha rätt att ändra, avsluta, stänga av eller avbryta, oavsett anledning och efter vårt eget godtycke, åtkomst till hela eller delar av Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, innehållet, funktionerna eller timmarna som Webbplatsen är tillgänglig. Vi avsäger oss härmed ansvar i händelse av att Webbplatsen inte är tillgänglig.

Om du har några kommentarer eller förslag gällande Webbplatsen, vänligen kontakta oss via “Kontakta oss”-avsnittet på Webbplatsen.

Inköp – Allmänna försäljningsvillkor

När denna tjänst blir tillgänglig på Webbplatsen kan du handla online från Tillbehörsbutiken. Alla inköp som görs via Tillbehörsbutiken görs från SEB International Service i enlighet med de Allmänna försäljningsvillkoren. För mer information, vänligen se Allmänna försäljningsvillkor

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen tillhandahåller länkar till andra webbplatser via hypertextlänkar. Vi driver inte dessa webbplatser och har ingen kontroll över deras innehåll. Därför kan vi inte hållas ansvariga för innehållet på webbplatserna eller för någon insamling och spridning av personuppgifter, installation av cookies, eller några andra processer med samma syfte som utförs av dessa webbplatser.

Dataskydd

Personuppgifter som lämnas eller samlas in via eller med hjälp av Webbplatsen ska användas i enlighet med vår Sekretesspolicy som finns publicerad på Webbplatsen.

Vänligen se vår Sekretesspolicy för mer information om hur vi samlar in och bearbetar dina uppgifter.

Tillämplig lag – tvistlösning

Dessa Allmänna användarvillkor omfattas av lagen och jurisdiktionen där du är bosatt.