Tefal_conditions_ventes_V2.jpg

Introduktion

Dessa allmänna villkor för försäljning (nedan "Allmänna Villkor") har ingåtts mellan SEB INTERNATIONAL SERVICE (nedan "SIS"), registrerat i bolagsregistret i Vesoul under nummer 399 014 216, med adress Rue des Chars, Faucogney-et-La-Mer (Haute-Saône) å ena sidan och personer (nedan "Användaren") som önskar handla i Onlinebutiken via TEFALS hemsida: http://www.tefal.se (nedan: "Hemsidan") å andra sidan.

Leverans av paket sker endast i Sverige. Dessa Allmänna Villkor är endast tillämpliga på personer som inte är återförsäljare eller näringsidkare (privatpersoner).

Parterna är överens om att deras mellanhavanden regleras uteslutande av dessa Allmänna Villkor, med undantag för alla andra föreliggande mellanhavanden. Dessa Allmänna Villkor är förenliga med svensk konsumentlagstiftning.

Syfte:

Dessa Allmänna Villkor syftar till att beskriva försäljningsproceduren mellan SIS och Användaren, särskilt avseende beställning, tjänster, betalning och leverans. De reglerar alla steg som är nödvändiga för att genomföra och spåra en beställning (tillämplig per den 04/11/2019).

1.Beställning:

Produktbeställningar kan endast registreras på Hemsidan om Användaren kan identifieras ordentligt genom att denne anger ett specifikt användarnamn (sin e-post adress) och lösenord, vilka båda är strikt personliga.

Eventuell beställning innebär accept av priset och beskrivningen av den tillgängliga produkten eller förbrukningsvaran (nedan "Produkten").

Tvist i detta avseende ska om möjligt lösas genom omleverans och via tillämpning av de garantier som anges nedan.

SIS åtar sig att hantera beställningar gjorda på Hemsidan endast inom ramen för Produktens tillgänglighet i lager och inom genomsnittsgränsen fem enheter per Produktreferens (vissa referenser kan ha andra gränser). SIS åtar sig att informera Användaren om någon Produkt inte är tillgänglig.

2. Leverans:

 Produktordern kommer att levereras inom Sverige till kundens hemadress eller till det uthämtningsställe som ligger närmast kundens hemadress.

För leveranser till en annan adress måste leveransadressfältet vara fullständigt ifyllt.

Vi hanterar ordrar inom tre arbetsdagar och de levereras med valt postombud inom en period av högst fyra arbetsdagar till kundens adress eller till närmaste uthämtningsställe enligt följande bestämmelse för kundleveranser:

- Om paketet väger mindre än 20 kg:

 • Paketet levereras till närmaste uthämtningsställe.

 • Kunden får ett brev med information om sitt paket: leveranstid, upphämtningsplats … Kunden har sedan fem dagar på sig att hämta paketet. Om kunden inte hämtar paketet kommer ett nytt aviseringsbrev att skickas.

 • Om kunden fortfarande inte har hämtat ut paketet efter tio arbetsdagar från det senare datumet skickas det tillbaka till lagret.

- Om paketet väger mer än 20 kg

 • Efter att paketet har skickats till postombudet kontaktas kunden om hemleverans

Kunden kommer då att få en orderbekräftelse via e-post efter att betalningen av ordern har bekräftats och sedan ytterligare ett meddelande med en bekräftelse om att ordern har skickats och en länk för att spåra paketet samma dag som paketet lämnar lagret.

Under alla omständigheter är det viktigt att du kontrollerar både paketets utvändiga skick och dess innehåll vid mottagandet. Om något skulle vara fel ska leveransen avvisas och texten "Avvisas på grund av dåligt skick" måste anges på kvittot som även ska signeras och dateras. Dessutom ska kundservice kontaktas via telefon på tfn +46 - (0)8 629 25 00. Om fel i varan upptäcks efter leveransen (upp till tre dagar efter mottagandet av paketet), måste kundservice också kontaktas och de kommer att förklara för dig vad du ska göra.

Fraktkostnad:

Frakten kostar 90 kr för leveranser i Sverige.

Service:

SIS erbjuder sina användare tilläggsservice utan extra kostnad. Vid problem i samband med ett köp kan användaren ställa frågor eller framföra en begäran genom att kontakta kundservice på följande nummer: +46 - (0)8 629 25 00.

3. Betalningsvillkor:

Dina inköp betalas online vid beställning.

Betalning med bankkort

Du kan betala med följande bankkort: Visa, Eurocard, Mastercard.

Betalning med PayPal

Betalningen kan utföras från ditt Paypal-konto.

Företaget SIS är inte inblandat i processen för betalningsöverföring och erhåller ingen information.

SIS kan därför inte hållas ansvarigt vid problem i samband med betalningen.

4. Priser

Priser anges i Svenska kronor och inkluderar alla skatter. Priserna inkluderar den momssats som är tillämplig vid dagen för beställningen. Priserna inkluderar inte transportkostnader.

Priserna är fasta vad avser tillgängligt lager vid tidpunkten för kundens beställning. Om en eller flera skatter eller avgifter, särskilt sådana kopplade till miljö, uppkommer eller justeras uppåt eller nedåt, kommer denna ändring att tillämpas på Produktens försäljningspris på SISs hemsida och försäljningsdokument. Endast en kampanjkod kan beaktas per order. Därför kan erbjudanden inte kombineras

5. Returer

5.1 Garanti

Garantivillkoren för dina Produkter finner du i avsnittet om "Garanti" på din sida.

I händelse av felaktigheter eller defekter (skadad, sliten Produkt), ska kunden inom 15 dagar räknat från dagen för mottagandet eller upphämtning av sin beställning ha förmånen att begära ett byte. För detta ska kunden kontakta Kundtjänst per telefon +46 - (0)8 629 25 00, som kommer att meddela villkoren för retur av varan. Produkten ska returneras fullständig i sin originalförpackning (tillbehör, instruktioner och andra dokument ska inkluderas i förpackningen). SIS åtar sig att inom 10 dagar räknat från kundens begäran sända en Produkt till kunden som motsvarar kundens beställning. Om Produkten inte är fullständig eller har skadats av kunden eller har använts av kunden kommer returen inte att accepteras.

Utöver Garantivillkoren är SIS bunden av de bestämmelser som finns i Konsumentköplagen vilket innebär att:

 • konsumenten har rätt att inom tre år från mottagandet av en Produkt reklamera Produkten om den var felaktig vid dess avlämnande. Reklamation ska göras senast två månader efter att felet upptäckts. Reklamation ska göras till någon av följande kontaktuppgifter: TEFAL SWEDEN Löfströms allé 5 174 07 Sundbyberg [email protected] +46 - (0)8 629 25 00

 • om fel i produkt föreligger har konsumenten rätt att välja mellan de påföljder som stadgas i Konsumentköplagen.

 • om felet visar sig inom sex månader från tidpunkten för Produktens avlämnande behöver konsumenten inte bevisa att felet förelåg redan vid avlämnandet. Detta förutsätter att felet inte är sådant att det inte kunde ha förelegat vid Produktens avlämnande och att Produkten inte är en second-hand vara.

5.2 Ångerfrist för tillbehör och förbrukningsvaror*

Du har rätt att frånträda köp av en Produkt på vår hemsida utan att ange dina skäl (Ångerrätt). Om du vill frånträda ditt köp ska du lämna eller sända meddelande om detta inom 14 dagar från mottagande av varan. Om du vill utöva din ångerätt ska ditt meddelande innehålla följande uppgifter:

Dina kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer.

Adresserat till: Kundtjänst TEFAL Sweden, Löfströms allé 5, 174 07 Sundbyberg. Eller skickas med e-post till: [email protected].

 • Härmed informerar jag dig att jag önskar ångra:

 • Produkt/erna (ange namnet som står skrivet på förpackningen):

 • Beställd följande dag:

 • Med beställningsnummer:

 • Mottagen den: (vänligen bifoga bevis för mottagandedatum).

Produkten ska även skickas till oss (på din bekostnad) till vårt lager på adressen: TEFAL SWEDEN Löfströms allé 5 174 07 Sundbyberg inom 14 dagar från dagen då ditt meddelande lämnades i vilket du informerat oss om att du vill frånträda köpet.

Vi återbetalar mottagna betalningar inom 14 dagar från att vi mottagit din begäran om att frånträda köpet, varav du själv får stå för transportkostnader för returen av Produkten. Återbetalning kan dock komma att hållas inne till vi återfått Produkten eller till du försett oss med bevis för att Produkten har skickats tillbaka till oss, beroende på vad som sker först. Produkter som returneras ofullständiga, skadade eller använda kommer inte att accepteras.

På konsumentverkets hemsida finner du en ångerblankett som du kan använda om du vill ångra ditt köp: 

http://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf.

Blanketten ska skickas till: TEFAL SWEDEN Löfströms allé 5 174 07 Sundbyberg

Om Produkten är en förbrukningsvara (komponent som krävs för att använda Produkten och som kan ändras av Användaren utan specialverktyg), kan det föreligga tidsfrist för utbyte av sådan Produkt.

5.3 Andra grunder

I Inga andra fall accepteras returer av SIS, om inte sådan godkänts i förhand genom en formell överenskommelse med Kundtjänst vars nummer är +46 - (0)8 629 25 00. Den returnerade Produkten kommer att bytas ut eller återbetalas.

Under alla förhållanden, efter överenskommelse gjorts med Kundtjänst, ska Produkten returneras tillsammans med diverse bevisdokument till TEFAL SWEDEN Löfströms allé 5 174 07 Sundbyberg

6. Underskrift och bevis:

Alla Användare av Onlinebutiken på TEFALs hemsida måste genomgå en registreringsprocedur i vilken de kommer erhålla sina inloggningsuppgifter (e-post och lösenord). Deras personliga login kommer att skickas till dem per e-post.

Under alla förhållanden, kommer tillhandahållandet av kontokortsnummer och slutlig beställningsbekräftelse utgöra bevis för att den nämnda beställningen är fullständig och kommer att medföra att betalning ska ske av de summor som är angivna på beställningsformuläret.

Denna bekräftelse är likvärdig med underskift och uttryckligt godkännande av alla de åtgärder som vidtagits på hemsidan.

7. Ansvar:

SIS är skyldigt att uppnå ett resultat i alla faser, från att beställning görs, till upprättandet av köpekontraktet och alla därefter följande faser.

Följaktligen, förbinder sig SIS att beskriva varorna som säljs på Tefals hemsida med största noggrannhet och exakthet.

SIS ska dock inte hållas ansvarigt i de fall underlåten fullgörelse av åtaganden kan härledas till antingen en oförutsedd, oövervinnlig handling av tredje man eller till en händelse av force majeure som det definieras enligt svensk rättspraxis.

Vidare ska SIS inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som beror på användning av Internet, mer specifikt på avbrott i tjänst, hackning eller intrång eller datavirus.

8. Personlig information

SIS samlar in personuppgifter för att bearbeta din beställning och kan behöva kommunicera uppgifterna till sina kommersiella partners för att bemöta din förfrågan.

Vänligen se vår personuppgiftspolicy för mer detaljer.

9. Immateriella rättigheter:

Alla komponenter i SIS Onlinebutik som finns på TEFALs (www.tefal.se) hemsida, visuella såsom ljudmässiga, inklusive den underliggande teknologin, är skyddade av lagarna om upphovsrätt, varumärken och patent. För mer detaljer, vänligen se avsnittet "Immaterialrätt" i våra Användarvillkor.

10. Skydd för minderåriga (barn under 18 år)

SIS marknadsför inte sina produkter och tjänster medvetet mot minderåriga och inhämtar och samlar inte in personuppgifter tillhandahållna av minderåriga eller relaterat till minderåriga utan att inhämta samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Om SIS får vetskap om att personen som tillhandahåller personuppgifter genom någon del av SIS:s hemsidor är minderårig, kommer SIS vidta alla rimliga och möjliga åtgärder för att säkerställa att nämnda personuppgifter tas bort från SIS datafiler så snabbt som möjligt. SIS ska inte använda sådana personuppgifter för något ändamål överhuvudtaget eller kommunicera dessa till tredje man.

11. Fullständighet

För det fall någon bestämmelse i detta avtal anses ogiltig som resultat av lagändring, ändring av förordning eller domstolsbeslut, ska detta inte under några omständigheter påverka giltigheten av eller skyldigheten att efterleva övriga bestämmelser i dessa Allmänna Villkor.

12. Giltighetstid:

Dessa Allmänna Villkor ska vara giltiga under hela den tid produkter och tjänster som erbjuds av SIS är tillgängliga online.

13. Bevis:

De datoriserade register som finns bevarat i SIS och dess partners informationssystem under rimligt säkra förhållanden kommer att behandlas som bevis på sådan kommunikation, beställning och betalning som förekommit mellan parterna.

14. Retention och arkivering av transaktioner:

Beställningsformulär och fakturor arkiveras på ett pålitligt och varaktigt medium.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor. I händelse av tvist rörande dessa Allmänna Villkor ska parterna vidta rimliga åtgärder för att försöka nå en samförståndslösning. En konsument har rätt att få en tvist prövad utanför domstol hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN); e-post adress:http://www.arn.se/ och postadress Box 101 23 Stockholm.

Se även EU-kommissionens hemsida för tvistlösning vid konsumenttvister som finns på följande adress:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV

Om tvisten inte kan lösas utanför domstol ska den lösas av svensk allmän domstol. Konsumenten har även rätt att initiera tvistlösningsförfarande i Fransk domstol.